วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

                    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุม รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ของโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านปางมะหัน อ.แม่ฟ้าหลวง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง 8 โรงเรียนจาก 31 โรงเรียน ในอำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งคัดเลือกจากขนาดของโรงเรียน ความพร้อมของโรงเรียน สภาพแวดล้อม ควมพร้อมที่จะพัฒนาของผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ชุมชน และจากผลการทดสอบที่อยู่ในกลุ่มต่ำ ได้แก่ โรงเรียนบ้านปางมะหัน โรงเรียนบ้านจะตี โรงเรียนบ้านผาจี โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4) โรงเรียน ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ เข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ถวายรายงานในส่วนที่ สพฐ.ได้ดำเนินการตามโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ของโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงฯ นางสาวสายสวาท วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3  ได้นำเสนอในส่วนที่ สพป.เชียงราย เขต 3 ได้ร่วมดำเนินการตามโครงการฯ และส่วนที่เกี่ยวข้อง นายสุพิษ ชัยมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา และ นายศุภโชค ปิยะสันติ์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ถวายรายงายด้านแนวทางและกลยุทธิ์ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและแนวทางดำเนินงานสำหรับโรงเรียนนำร่อง 
วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

ดร.สายสวาท  วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน  “ เชียงแสนประชานุสาสน์ ” โดยมี นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ            ในวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

         ดร.สายสวาท  วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ประธานในพิธีวันครู ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2560 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่จัน ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)


วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

                                 ดร.สายสวาท วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด  ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมหิรัญนคร สพป.เชียงราย เขต 3วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

            ดร.สายสวาท วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 และร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

                     ดร.สายสวาท  วิชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  ได้พบปะนิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในการฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่คุรุสภากำหนดไว้ คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมหิรัญนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

                      ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพท.เชียงราย เขต 3  ประธานกล่าวในโอกาสให้การต้อนรับ คณะอาสาสมัครจากโครงการกองทุนการศึกษาส่วนกลางและอาสาสมัครโครงการกองทุนประจำจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ดร.กาญจนา ชุมศรี, คุณกรองกาญจน์ ถนอมพล, คุณสุพัตรา ไผ่แก้ว, อาจารย์ใหญ่ เสริมเจริญกิจ, อาจารย์วาณี ยิ้มพานิชย์, อาจารย์ไพรัช กรบงกชมาศ และ ผอ.กิตติโชติ ห้อยยี่ภู่ ในโอกาสติดตามการดำเนินงานกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบการสร้างคนดีสู่สังคม ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย